Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

POLSKI ŁAD Sprawdź >>

Jakie są konsekwencje wycofania części wkładu ze spółki jawnej w formie pieniężnej po zmianach wynikających z Polskiego Ładu

Marcin Szymankiewicz
Ten tekst przeczytasz w 7 minut
Polski Ład
Polski Ład
Shutterstock

Pan Karol jest jednym z dwóch wspólników w spółce jawnej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Drugim wspólnikiem jest pan Zbigniew. Pan Karol (dalej określany także jako wspólnik) podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka jawna nie jest podatnikiem CIT. Obaj wspólnicy opodatkowują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym z przedmiotowej spółki jawnej, na zasadach podatku liniowego. Spółka jawna jest podatnikiem VAT czynnym. Pan Karol przystąpił do spółki jawnej, wnosząc wyłącznie wkłady pieniężne (w kwocie 400 000 zł), które stanowią dla niego wydatki na nabycie praw udziałowych, tj. ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej. Udział kapitałowy pana Karola w spółce jawnej na chwilę obecną wynosi 500 000 zł i składa się ze wskazanych wniesionych do spółki jawnej wkładów pieniężnych oraz zysków z lat ubiegłych przypadających na wspólnika, które nie zostały mu wypłacone. Ze względu na aspekty biznesowe i plany sukcesyjne wspólnika, dokonał on zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce jawnej poprzez wycofanie część wkładu ze spółki jawnej, co nastąpiło zgodnie z regulacją prawną zawartą w art. 54 par. 1 kodeksu spółek handlowych poprzez podjęcie uchwały wspólników w przedmiocie częściowego zwrotu wniesionych do spółki wkładów. Stosowna uchwala została podjęta 11 sierpnia 2022 r. Zwrot części wkładu nastąpi w środkach pieniężnych, tj. w formie tożsamej z formą wkładu, który był wnoszony do spółki jawnej przez tego wspólnika. W rezultacie takiej operacji spółka jawna będzie zobowiązana do wypłaty na rzecz pana Karola kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości, o jaką będzie obniżany wkład. Wartość częściowego zwrotu (zgodnie z podjętą uchwałą) wynosi 100 000 zł i nie przekracza wartości wkładu wniesionego pierwotnie do spółki jawnej przez wspólnika. Wypłata środków pieniężnych nie jest związana z wystąpieniem wspólnika ze spółki jawnej czy też jej likwidacją lub rozwiązaniem. Jak zwrot części wkładu powinien być rozliczony na gruncie PIT (u wspólnika) i VAT (w spółce jawnej)? ©℗

PIT

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania zawartą w art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych z podatku oraz dochodów, od których zaniechano poboru podatku. Ustawa o PIT dokonuje specyfikacji źródeł przychodów. I tak źródłami przychodów jest m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka jawna nie jest podatnikiem CIT (art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o CIT). Oznacza to, że podatnikami podatku dochodowego są obaj wspólnicy spółki jawnej, tj. pan Karol i pan Zbigniew.

Pozostało 94% treści

Ten artykuł przeczytasz w ramach płatnego dostępu

Nie masz konta? Zarejestruj się